FNs verdensmål mål 8 anstændige jobs økonomisk vækst bæredygtighed

Foto: CC-BY Asian Development Bank

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Når hundrevis av millioner mennesker skal jobbe seg ut av ekstrem fattigdom, krever det økonomisk vekst. FN sikter mot at veksten i de minst utviklede landene til å stige til syv prosent. Tallet er ikke tilfeldig valgt – ifølge Verdensbanken dobler levestandarden på et tiår dersom veksten ligger på syv prosent årlig. Vi er imidlertid fortsatt et stykke unna det magiske syvtallet. Veksten i de minst utviklede landene var rundt 3,5 prosent årlig fra 2000-2014, og forventes å være 5,5 prosent i 2017.

Les mer

jobs økonomisk vækst FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 8

Mange utviklingsland baserer sin økonomi på å selge råvarer, og veksten er derfor nært knyttet til råvareprisene på verdensmarkedet. Når prisene faller, stopper veksten i disse landene. Men omvendt har mange fattige land et stort overskudd av unge som er bedre utdannet enn tidligere. Det gir gode forhold for økonomien.

Økonomisk vekst er ikke i seg selv noen garanti for at et lands befolkning kommer ut av fattigdom. Hvis ulikheten stiger, kan den økte formuen fra veksten ende med noen ekstremt velstående mennesker. Derfor er det også et globalt mål om å redusere global ulikhet (mål 10).

Økonomisk vekst legger også press på jordens ressurser. Bærekraftsmålenes ambisjon er at veksten skal være bærekraftig, noe som blant annet betyr at vi må bruke globale ressurser mer effektivt i forbruk og produksjon. Vi må også jobbe for å koble økonomisk vekst fra miljøforringelse. Et eksempel kan være at verdens skoger ikke felles for å oppnå en kortsiktig økonomisk gevinst, men i stedet bevares og brukes år etter år.

Sist men ikke minst, må det være fokus på arbeidstakerrettigheter, slik at fattige ikke bare får en jobb, men også verdige og sikre relasjoner. Menneskehandel må bekjempes umiddelbart, og innen 2025 skal alle former for barnearbeid helt stoppes.

Delmål for bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8.1 Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene

8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer

8.3 Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å sørge for tilgang til finansielle tjenester

8.4 Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran

8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid

8.6 Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring

8.7 Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025

8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold

8.9 Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

8.10 Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å stimulere til og utvide tilgangen til bank- og forsikringstjenester samt finansielle tjenester for alle

8.a Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for Trade») til utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, blant annet gjennom et bedre integrert rammeverk for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene

8.b Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom, og gjennomføre Den internasjonale arbeidsorganisasjonens «Global Jobs Pact»

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Kenya sikrer fattige rettferdige matpriser

5 seire for kvinner det siste året

Analyse: Strøm tenner håp for millioner

Kvinner i Nepal dyrker kosmetikk i skogen

Analyse: Verdens fattigdom fortsetter å falle

Kvinner tar ledelsen i utdanning verden over

Minstelønnen stiger i mange land

KVINNER ER DE NYE KAFFEEKSPERTENE

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene