Foto: CC-BY Timothy Takemoto

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

Hvis vi for alvor vil gjøre noe for å sikre en bærekraftig fremtid, er det særlig vårt forbruk og produksjon vi må endre på. Menneskehetens ressursforbruk er enormt, men mye av forbruket er faktisk helt unødvendig.

Nye tall viser for eksempel at 1,4 millioner bananer går til spille hver eneste dag – og disse tallene gjelder bare i Storbritannia. Det er spiseklare bananer, som er blitt dyrket langt borte, ofte med stort forbruk av sprøytemidler, og deretter fraktet mange tusen kilometer for å ende sine dager i engelske søppelspann. Ifølge tall fra den britiske regjeringen, innrømmer hver tredje brite at de kaster bananer dersom de har brune flekker eller merker på skallet, og hver tiende brite kaster bananer som har skall som fremdeles er grønt.

 

Les mer

ansvarligt forbrug produktion FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 12

Og problemet handler ikke kun om bananer. Omkring en tredjedel av all mat i verden ender opp på søppeldynga. Dersom vi begynner å se på all maten som kastes som en ressurs istedenfor søppel, er dette en kjempemulighet. Bærekraftsmål 12 har blant annet som ambisjon at det globale matsvinnet skal halveres innen 2030.

Utover maten produserer vi også en masse andre ting, som det kanskje eller kanskje ikke er behov for, og som ikke alltid blir produsert under skikkelige forhold. Det betyr ikke bare overdrevent stort ressursforbruk, men også at produksjonen og transporten av varene kan ødelegge miljøet lokalt og globalt. I mange tilfeller kan produksjonen endres slik at skadelige kjemikalier kan skiftes ut med mindre skadelige stoffer og ikke slippes direkte ut i naturen. Innen 2020 skal vi begynne å håndtere alle kjemikalier og avfallsprodukter på en miljømessig forsvarlig måte.

 

Delmål for bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

12.1 Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, med deltakelse fra alle land og der de utviklede landene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter

12.2 Innen 2030 oppnå en bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

12.3 Innen 2030 halvere andelen matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsyningskjeden, herunder svinn etter innhøsting

12.4 Innen 2020, og i samsvar med internasjonalt vedtatte rammeverk, oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele deres livssyklus, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet

12.5 Innen 2030 betydelig redusere avfallsmengden gjennom forbud, reduksjon, gjenvinning og ombruk

12.6 Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å innføre bærekraftige arbeidsmetoder og integrere informasjon om bærekraft i sine rapporteringsrutiner

12.7 Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer

12.8 Innen 2030 sikre at alle i hele verden har relevant informasjon om og er seg bevisst en bærekraftig utvikling og en livsstil som er i harmoni med naturen

12.a Støtte utviklingslandene i arbeidet med å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til gradvis å innføre mer bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre

12.b Utvikle og innføre metoder for å overvåke konsekvensene av en bærekraftig utvikling på en turistnæring som er bærekraftig, skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter

12.c Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i samsvar med forholdene i de enkelte land, herunder ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, samtidig som det tas fullt ut hensyn til utviklingslandenes særlige behov og situasjon og eventuelle skadelige konsekvenser for deres utvikling begrenses mest mulig og på en måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

EU trosser teknologigigantenes triksing: Snart har du rett til å bytte ut dårlige batterier

Nye regler vil gi deg rett til å reparere

Ny historiske avtale skal beskytte verdenshavene

Frykt ikke tomt batteri: Elbiler går nå over tre ganger lengre på en opplading

Analyse: I Frankrike kan du nå spore t-skjorten din sine skadelige kjemikalier og mikroplast

Brasil bremser motorsagsmassakre av regnskogen

Tross satsing på atomkraft: Finland investerer nå stort i vindkraft

Annenhver buss i verden kjører på strøm

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene