FNs verdensmål mål 11 bæredygtige byer lokalsamfund samfund bæredygtighed

Foto: CC-BY Beephotos15

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, og reisen fra land til by ser ut til å fortsette. Det gir både en lang rekke store utfordringer og mange muligheter. Flere av de store byene forbruker store mengder mat, vann og andre ressurser, og produserer store mengder avfall som må håndteres. Men når mange mennesker bor innenfor et begrenset område, er det også lettere å samle inn og håndtere søppelet enn når folk er spredt bosatt.

Konsentrasjonen av de mange menneskene i byene har betydd at luftforurensning tar millioner av menneskeliv hvert eneste år på verdensbasis. Men omvendt gir befolkningstettheten også bedre muligheter for å løse problemet, blant annet gjennom mer og bedre offentlig transport.

 

Les mer

bæredygtige byer lokalsamfund FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 11

Dersom veksten i byene ikke blir håndtert på en god måte, kan det føre til dannelsen av store slumområder, og denne formen for konsentrert fattigdom kan danne grobunn for kriminalitet. Ifølge de nyeste tallene fra 2014, bor 880 millioner mennesker i dag i slumområder. Men nesten tre fjerdedeler av alle land i verden har nå implementert eller er i gang med å implementere nasjonale handlingsplaner for hvordan byene skal utvikle seg og andelen av befolkningen som bor i slumområder synker flere steder i verden. I Latin-Amerika bodde over 35 prosent av befolkningen i slumområder i 1990, og tallet i dag har sunket til litt over 20 prosent. I Øst-Asia er andelen nesten halvert, fra omtrent 46 prosent til ca 27 prosent i dag, ifølge nye tall fra 2014.

Ambisjonen for bærekraftsmål 11, er at alle slumområdene skal oppgraderes, slik at alle mennesker i 2030 skal ha tilgang til trygge boliger med nødvendige fasiliteter. Transportsystemene skal oppgraderes for å gi alle mulighet til å komme seg rundt uten å forurense luften med store utslipp. Den gjennomsnittlige miljøbelastningen per person skal reduseres, blant annet ved å ta fatt på en ordentlig avfallshåndtering.

 

Delmål for bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn

11.1 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slumområder

11.2 Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, lett tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris, og bedre sikkerheten på veiene, særlig gjennom utbygging av offentlige transportmidler og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne samt eldre

11.3 Innen 2030 oppnå en mer inkluderende og bærekraftig urbanisering med mulighet for en integrert og bærekraftig bosettingsplanlegging og -forvaltning som gir medbestemmelse i alle land

11.4 Styrke innsatsen for å verne om og sikre verdens kultur- og naturarv

11.5 Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, herunder vannrelaterte katastrofer, samt i betydelig grad minske de direkte økonomiske tap i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på beskyttelse av fattige og personer i utsatte situasjoner

11.6 Innen 2030 redusere negative konsekvenser for miljøet i storbyene målt per innbygger, blant annet ved å legge særlig vekt på luftkvalitet samt offentlig og annen form for avfallshåndtering

11.7 Innen 2030 sørge for allmenn tilgang til trygge, inkluderende og lett tilgjengelige grøntområder og offentlige rom, særlig for kvinner, barn og eldre samt personer med nedsatt funksjonsevne

11.a Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved å styrke nasjonale og regionale utviklingsplaner

11.b Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og bosettinger som vedtar og gjennomfører en integrert politikk og plan med sikte på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å motstå og håndtere katastrofer, samt utvikle og iverksette en helhetlig og altomfattende risikostyring i forbindelse med katastrofer, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap 2015-2030

11.c Bistå de minst utviklede landene med å oppføre bærekraftige og solide bygninger ved bruk av lokale materialer, blant annet gjennom økonomisk og faglig bistand

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

En grønn fremtid for offentlig transport i Kenya: oppstartsbedrifter satser på elektriske busser

Renere luft redder liv i Europa: – Vi trenger alle å puste, så luftkvaliteten er avgjørende

Tsunami-demninger, levende CO2-lagre og fiskebarnehager: – Vi har erkjent verdien av mangroveskogen

I Ecuador vinner urfolk flere tiårs kamper om beskyttelse av regnskog

Sol og vind dekker verdens stigende sult etter strøm

Slutt på olje og gass i Canadas største delstat

Asiatiske land setter nye solceller i sjøen. Bokstavelig talt.

Torontos bygninger får en nedkjølende dukkert

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene