FNs verdensmål mål 16 fred retfærdighed stærke institutioner bæredygtighed

Foto: CC-BY Caballerisimo

Mål 16: Fred og rettferdighet

Fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

«Uten fred kan det ikke være en bærekraftig utvikling, og uten bærekraftig utvikling kan vi ikke oppnå fred». Så direkte sier FN det selv i forordet til FNs bærekraftsmål.

Dessverre har det hittil ikke lykkes FN å oppnå internasjonal fred og sikkerhet – som er organisasjonenes hovedformål. Antallet væpnede konflikter ligger i dag høyt, dersom man sammenligner det med de siste 20 årene. Med med til historien hører også at vi i dag har færre kriger og langt færre dødsfall som følge av væpnet konflikt enn under den kalde krigen. Og dersom vi går enda lenger tilbake i tid, har verden ofte vært langt mer brutal enn den er i dag. Så til tross for at verdenssituasjonen i dag er alvorlig, er det altså ikke riktig å si at verden var mer fredelig i gamle dager.

Les mer

fred retfærdighed institutioner FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 16

Det er grunnleggende viktig å sette en stopper for krig, men bærekraftsmål 16 handler om mer enn fravær av krig. Det handler også om å redusere andre former for vold, blant annet fra organisert kriminalitet og terrorisme. Menneskehandel skal stoppes og våpensmugling skal begrenses.

Samtidig er rettferdighet et helt sentralt nøkkelord i bærekraftsmålet. Alle skal behandles rettferdig, noe som vil si at alle mennesker i alle verdens land skal leve i rettssamfunn hvor vi kan stole på at politikere, politi og dommere ikke er korrupte. Vi skal ha mulighet til å delta i samfunnets beslutninger på alle nivåer. Veien vekk fra vold kommer når vi alle kan se at vi selv har en reell mulighet til å skape oss en god fremtid.

 

Delmål for bærekraftsmål 16: Fred og rettferdighet

16.1 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden

16.2 Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn

16.3 Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre lik tilgang til rettsvern for alle

16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet

16.5 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser

16.6 Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer

16.7 Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer

16.8 Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring

16.9 Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering

16.10 Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler

16.a Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, og særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet

16.b Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

 

Relaterede nyheder

Kenya lager sitt eget folkemøte

Opplæring i menneskerettigheter gir økt tillit til politiet i Niger

Flere kvinner har fått plass i det tanzanianske parlamentet. Her deltar noen av dem på afrikanske kvinners ledernettverk i juni 2017. Foto: UN Women/Ryan Brown

FLERE KVINNER FÅR POLITISKE POSISJONER I TANZANIA

Fem fantastiske nyheter fra 2018

Klasebomber har blitt dårlig business

Analyse: Kampen mot plast har begynt

Radarpar får blinde på nett i Ukraina

Kvinner tar ledelsen i utdanning verden over

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene