FNs verdensmål mål 3 sundhed trivsel bæredygtighed

Foto: CC-BY Giuseppe Milo

Mål 3: God helse

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Verdens generelle helsetilstand er blitt markant bedre siden 1990. Blant annet dør langt færre i barsel. Mødredødeligheten har falt med44 prosent i verden siden 1990, og barnedødelighet er mer enn halvert. Dette er blant annet takket være bedre helsetjenester og bedre hygiene.

Den forbedrede helsen betyr også at vi i dag lever lenger. I 1990 kunne et gjennomsnittlig nyfødt menneske regne med å bli ca 65 år gammel. I dag er den forventede levealderen i verden 71 år.

Men det er fremdeles altfor mange mennesker som dør av enten banale sykdommer som ofte kunne vært unngått ved god håndhygiene, eller behandlet med en kort og billig pillekur.

Samtidig må menneskeheten arbeide med flere store sykdommer som krever mer arbeid å utrydde, men som kan bekjempes. Et eksempel på dette er malaria og HIV/Aids. Her har det også skjedd store fremskritt. Takket være myggnett og medisin, dør det i dag 48 prosent færre mennesker av malaria årlig enn i år 2000. Men med 438.000 årlige dødsfall er det fremdeles langt igjen til en malaria-fri verden.

 

Les mer

sundhed og trivsel FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 3

Foto: CC-BY UN Photo

Bærekraftsmål 3 innebærer at alle mennesker i alle aldre, i alle land skal sikres god helsehjelp. Det skal skje ved å gjøre en større innsats for å redde mødre og barns liv, få en slutt på epidemier av store smittsomme sykdommer, redusere de ikke-smittsomme sykdommene med en tredjedel, og bed å gi alle tilgang til sykeforsikringer. I tillegg skal alle ha tilgang til vaksiner og effektiv medisin, som folk faktisk har råd til å kjøpe.

Selv om de smittsomme sykdommene er alvorlige, handler mange av våre helseproblemer også i stor grad om livsstil, og mange mennesker i både rike og fattige land har i dag alvorlige problemer med diabetes, lungekreft, rusmisbruk og alkoholisme. Bærekraftsmålene ønsker ikke å innføre forbud mot dårlige vaner, men vil styrke forebyggingen og behandlingen av rusmisbruk – inkludert både narkotiske stoffer og alkohol, samt redusere utbredelsen av bruk av tobakk.

Sist men ikke minst skal vi også gjøre en innsats for å halvere antallet mennesker som blir skadet eller dør i trafikkulykker på verdensbasis innen 2030. Omtrent 1,25 mennesker blir hvert år drept i trafikken. I tillegg har luftforurensningen i byene blitt en usynlig dødsårsak. Verdenshelseorganisasjon (WHO) har beregnet at luftforurensning dreper omtrent 7 millioner mennesker hvert år. Bærekraftsmål 3 sikter mot at vi skal redusere antallet mennesker som får nedsatt helse og som dør som følge av forurensning av luft, vann og jord vesentlig innen 2030.

 

Delmål for Bærekraftsmål 3: God helse

3.1 Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte

3.2 Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle land om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og blant barn under fem år til høyst 25 per 1 000 levendefødte

3.3 Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer

3.4 Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme mental helse og livskvalitet

3.5 Styrke forebygging og behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol

3.6 Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker

3.7 Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, herunder familieplanlegging og tilhørende informasjon og opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer

3.8 Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, herunder beskyttelse mot økonomisk risiko, og allmenn tilgang til grunnleggende og gode helsetjenester samt trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris

3.9 Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord

3.a Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader i alle land

3.b Støtte forskning om og utvikling av vaksiner og medisiner mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer som primært rammer
utviklingsland, sørge for tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner til en overkommelig pris, i samsvar med Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse, som bekrefter utviklingslandenes rett til fullt ut å anvende bestemmelsene i avtalen om handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter om adgangen til å verne om folkehelsen og særlig til å sørge for tilgang til medisiner for alle

3.c Oppnå betydelig bedre finansiering av helsetjenester og økt rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland samt arbeide for at slikt personell blir værende i landene, særlig i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater

3.d Styrke kapasiteten i alle land, særlig i utviklingsland, for tidligvarsling, risikobegrensning og håndtering av nasjonale og globale helserisikoer

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Finland har fått fri abort frem til uke 12

Krig, kriser og korona har gitt bærekraftsmålene kraftig motvind. Men verdens største plan er langt fra avlyst

Argentina frigjør angrepillen

Global allianse har nå vaksinert en milliard barn mot dødbringende sykdommer

Myggprosjekt har nesten stanset denguefeber i Colombia

Nå får sykepleiere høyere lønn i Brasil

Hver dag i 10 år har 90 000 nye mennesker fått tilgang til strøm i India

Færre smittes av tropiske skrekksykdommer

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene