FNs verdensmål mål 4 kvalitetsuddannelse uddannelse bæredygtighed

Foto: CCBY GlobalPartnership for Education

Mål 4: God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Selv om alle bærekraftsmålene er viktige og henger sammen, er bærekraftsmål 4 om god utdanning til alle kanskje det eller viktigste av alle målene. Dette mener eksperten om bærekraftig utvikling, Jeffrey Sachs, professor ved Colombia University, og han er ikke alene om denne oppfatningen. Målet er også det mest populære blant de nesten ti millioner menneskene som deltok i FNs avstemning på nett også kjent som «MyWorld», hvor verdens befolkning ble invitert til å velge det målet som var viktigst for dem og deres familie. Talen er klar: utdanning gir et grunnlag som både gjør oss i stand til å forstå og gjøre noe med verdens problemer og samtidig gjøre livet bedre for oss selv.

 

Les mer

kvalitetsuddannelse uddannelse FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 4

Til tross for at det fremdeles er langt fra alle som får en god utdanning, har det heldigvis gått fremover med tilgangen til utdanning i hele verden de siste tiårene. I 1970 var det kun omtrent 75 prosent av verdens befolkning som fullførte grunnskolen, men dette tallet steg til over 80 prosent på 1980-tallet, og igjen på 2000-tallet og i dag fullfører over 90 prosent av verdens barn grunnskolen. Tidligere var det særlig gutter som fikk muligheten til å gå på skolen, men i dag er det nesten like mange gutter og jenter som starter på skolen.

Men det er ikke nok å sitte på skolebenken – man skal også lære noe. I noen utviklingland er undervisningen fremdeles så dårlig at kun omtrent halvparten av barna har lært å lese når de går ut av skolen. Det blir langsomt bedre. UNESCO anslår at omtrent 83 prosent av verdens unge mellom 15 og 24 år kunne lese og skrive i 1990. De siste tallene fra 2010, viser at dette tallet har steget til litt over 90 prosent.

De litterære ferdighetene er likevel kun en del av den samlede utdanningen, som også innebærer å lære barna å leve sammen i fred, og forstå menneskets forhold til naturen. Begge deler er viktige for en bærekraftig fremtid, skriver FN i sin nyeste rapport om status for bærekraftsmålene.

 

Delmål for bærekraftsmål 4: God utdanning

4.1 Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem relevant og reelt læringsutbytte

4.2 Innen 2030 sikre alle jenter og gutter tilgang til god og tidlig omsorg og førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen

4.3 Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, herunder universitetsutdanning, til en overkommelig pris

4.4 Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne med kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

4.7 Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetanse som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning for bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av fred og ikkevold, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

4.a Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle

4.b Innen 2020 oppnå en vesentlig økning, på verdensbasis, i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å dem gi tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og vitenskap, i utviklede land og i andre utviklingsland

4.c Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater

4.5 Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

4.6 Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Her er fjorårets Verdens Beste Nyheter-favoritter

Kenya innfører gratis bind til elever

Flere diamanter til skolene i Sierra Leone

Kvinner lærer å lese i kirken

Barnevennlige soner i leirer i Irak