Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Bygge solid infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

Mål nummer ni kan virke som et av de vanskeligste bærekraftsmålene å forholde seg til. Men i utgangspunktet handler det om å få våre samfunn til å fungere på en smartere måte. Det handler om de veiene, jernbanene og havnene som gjør det mulig for oss å handle med hele verden i stedet for kun i vårt lokalområde. Og det handler om å finne nye måter å jobbe mer bærekraftig på i fabrikker og selskaper, slik at vi bruker ressursene mer effektivt og mer hensiktsmessig med tanke på miljøet.

Les mer

industri innovation infrastruktur FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 9

Et av de viktigste delmålene er at de minst utviklede landene må industrialiseres. Dette betyr at industrien skal utgjøre en større del av landets samlede økonomi, i forhold til landbruk og gruvedrift. Fordelen med dette er at landene deretter kan skape flere arbeidsplasser lokalt og beholde en stor del av verdien av produktene internt i landet, i stedet for å selge råvarene direkte til andre land.

Men økonomien handler ikke lenger bare om fabrikker og råvarer. Mange av de største og mest suksessrike selskapene håndterer informasjon og kunnskap, og internett har både blitt en salgskanal og et viktig grunnlag for kvalitetsutdanning. Spredning av telefon og internett skjedde tidligere langsomt i utviklingsland, fordi det innebar at kabler skulle trekkes. Men som følge av moderne mobilteknologi, har tilgang til digital kommunikasjon eksplodert: 95 prosent av verdens befolkning bor nå i områder med mobildekning, og selv i de minste landsbyene, finner man mobiltelefoner. Men mange steder er det fremdeles kun grunnleggende mobilnett, og fremdeles bor mindre enn en tredjedel av verdens befolkning i områder av mobilt bredbånd (3G). Bærekraftsmålene tar sikte på å sikre at alle mennesker i de minst utviklede landene har tilgang til internett innen 2020, og at prisen er overkommelig for selv de minst ressurssterke.

 

Delmål for bærekraftsmål 9: Innovasjon og infrastruktur

9.1 Utvikle pålitelig, bærekraftig og solid infrastruktur av høy kvalitet, herunder regional og grensekryssende infrastruktur, for å støtte økonomisk utvikling og livskvalitet med vekt på overkommelig pris og likeverdig tilgang for alle

9.2 Fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering, og innen 2030 betydelig øke næringslivets andel av sysselsetting og bruttonasjonalprodukt, i tråd med forholdene i de respektive landene, og doble denne andelen i de minst utviklede landene

9.3 Øke tilgangen til finansielle tjenester, herunder rimelig kreditt, for små industribedrifter og andre bedrifter, særlig i utviklingsland, og styrke disse bedriftenes integrering i verdikjeder og markeder

9.4 Innen 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli mer bærekraftig, med en mer effektiv bruk av ressurser og større anvendelse av rene og miljøvennlige teknologiformer og industriprosesser, der alle land gjør en innsats etter egen evne og kapasitet

9.5 Styrke vitenskapelig forskning, oppgradere næringslivssektorenes teknologiske evne og kapasitet i alle land, særlig utviklingsland, herunder og innen 2030 ved å stimulere til innovasjon og ved en betydelig økning i antall ansatte innenfor forsknings- og utviklingsvirksomhet per million innbyggere, samt ved å øke bevilgningene til offentlig og privat forskning og utvikling

9.a Legge til rette for en bærekraftig og robust utvikling av infrastrukturen i utviklingsland ved å øke den finansielle, teknologiske og faglige bistanden til afrikanske land, de minst utviklede landene, kystløse utviklingsland og små utviklingsøystater

9.b Støtte nasjonal utvikling av teknologi, forskning og innovasjon i utviklingsland, herunder ved å sikre politiske rammevilkår som blant annet fremmer mangfold i næringslivet og gir handelsvarer en merverdi

9.c Øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig, og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til Internett innen 2020

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

SOLCELLER SIKRER STRØM PÅ HELSESTASJONER

For første gang har en drone levert vaksiner

Fem fantastiske nyheter fra 2018

Klasebomber har blitt dårlig business

Nederland sjøsetter flytende solceller

Analyse: Kampen mot plast har begynt

Analyse: Strøm tenner håp for millioner

Radarpar får blinde på nett i Ukraina

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene