FNs verdensmål mål 5 ligestilling mellem kønnene bæredygtighed

Foto: CC-BY Asian Development Bank

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling

Halvparten av verdens befolkning er jenter og kvinner, men denne halvparten lever ikke alltid med de samme rettighetene og mulighetene som menn. Det femte bærekraftsmålet sikter mot at all diskriminering og vold mot kvinner og jenter skal stanses i hele verden, og at kvinner skal ha like rettigheter som menn på ressurser som land, eiendom, deltagelse i det politiske liv, og ikke minst retten til å bestemme over egen kropp – inkludert å selv bestemme hvor mange barn de vil ha, hvor og når.

Les mer

ligestilling FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 5

Et av tiltakene som kan gi kvinner bedre rettigheter, er å forby barneekteskap, slik at unge jenter får en sjanse til å utdanne seg til til noe annet og mer enn bare å bli mødre. Stadig flere land setter i gang tiltak for å forhindre barneekteskap, og andelen ekstremt unge bruder faller langsomt i verden. I 1990 ble omtrent 12 prosent av verdens jenter gift før de hadde fylt 15 år – dette gjaldt særlig flere land i Asia og Afrika. I dag har tallet falt til syv prosent, og det er særlig i nordlige deler av Afrika at tallene har falt hurtigst. Dette viser at det er mulig å endre gamle tradisjoner, også i tradisjonelle samfunn.

Kvinner gjør seg også gradvis mer gjeldende innen det politiske liv. I 2016 steg antallet kvinner i verdens parlamenter til 23 prosent. I 2006 var tallet kun 17 prosent. Dersom trenden fortsetter i dagens hastighet vil det fremdeles ta 45 år før kvinner og menn holder like mange seter i parlamentene i verden.

 

Delmål for bærekraftsmål 5: Likestilling mellom kjønnene

5.1 Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

5.2 Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting

5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring

5.4 Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv

5.6 Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser

5.a Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning

5.b Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling

5.c Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Ny likestillingslov fungerer: Antall kvinner er doblet i Sierra Leones parlament

Nå får Mexico kjønnsnøytrale pass

Argentina frigjør angrepillen

Nå får sykepleiere høyere lønn i Brasil

Spania har gått fra å ha en av Europas største lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, til å ha en av de minste

Regjeringen i New Zealand oppnår likestilling

En seier for kvinner: Honduras avskaffer forbud mot angrepillen

Fødesengen blir tryggere verden over

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene