FNs verdensmål mål 15 livet på land klima bæredygtighed

Foto: CC-BY Susanne Nilsson

Mål 15: Liv på land

Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold

Verdens natur og dyreliv er under hardt press. Siden 1970 har halvparten av alle verdens ville dyr forsvunnet. Årsaken er både at mennesker har jaktet og drept for mange av dyrene, og at deres naturlige levesteder har blitt mer eller mindre ødelagt. Livsviktige planter og sumpområder er også på tilbakegang mange steder, fordi jorden ryddes til fordel for kveg og avlinger.

Men selv om det samlede bildet er meget alvorlig, er det også positive ting å fortelle. 1970-tallet var ikke bare starten på nedturen for naturen, det var også et årtier hvor mange ble mer oppmerksomme på menneskers bruk og misbruk av naturen. Det begynte å gå opp for folk at arter kan dø ut for alltid og at vi må gjøre noe for å unngå dette.

 

Les mer

livet på land klima FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 15

Den erkjennelsen ble starten på mange ulike miljøbeskytterbevegelser og organisasjoner som fremdeles jobber med å opplyse folk om utfordringene og redde truede arter. Organisasjonenes arbeid har vært en av de viktigste grunnene til at de mest velkjente og populære av de truede dyreartene har blitt reddet fra utryddelse. Blant annet er det i dag betydelig flere pandaer og tigere i naturen enn det var for 20 år side, selv om antallet fremdeles er langt fra det opprinnelige tallet.

Andre arter har været mindre heldige. For eksempel faller antallet elefanter og nesehorn fremdeles, fordi hornene og støttennene deres selges for enorme summer – særlig i Kina. Men i det siste har den kinesiske regjeringen begynt å vende blikket mot elfenbens-handelen, og det er derfor grunn til et forsiktig håp for de de store dyrene.

Vi må ikke glemme at sjeldne dyrearter også er viktige å beskytte og bevare, til tross for at de ikke er så søte eller imponerende som pandaer, tigere og elefanter. Men når man beskytter store naturområder for å hjelpe for eksempel tigeren, hjelper man på samme tid også alle andre arter av dyr og planter i samme område.

Bærekraftsmål 15 om livet på land handler ikke bare om å lukke naturen inn i fredede reservater som ikke kan berøres. Et viktig nøkkelord er at vi skal sikre bærekraftig bruk av naturens ressurser. Det vil blant annet si at vi også fremover skal kunne gå på jakt, felle trær og fiske, men at det skal skje på en måte som ikke permanent ødelegger naturen. Dette poenget er ikke bare viktig for at den industrialiserte delen av verden skal se verdien av å beskytte naturen, men også for at urfolk som for eksempel bor i regnskogen skal få juridiske rettigheter til å bli boende og fortsette med å bruke skogen på en bærekraftig måte.

 

Delmål for bærekraftsmål 15: Liv på land

15.1 Innen 2020 sikre bevaring, gjenoppretting og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer og tjenester som benytter seg av disse økosystemene, på land og i innlandsområder, særlig skoger, våtmarker, fjell og tørre områder, i samsvar med forpliktelser i henhold til internasjonale avtaler

15.2 Innen 2020 fremme gjennomføring av en bærekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, gjenopprette forringede skoger og i betydelig grad øke skoggjenreising og nyplanting på globalt nivå

15.3 Innen 2030 bekjempe forørkning, gjenopprette forringet land og matjord, herunder landområder som er rammet av forørkning, tørke og oversvømmelser, og arbeide for en verden uten landforringelse

15.4 Innen 2030 sikre bevaring av økosystemer i fjellområder, herunder deres biologiske mangfold, slik at de skal bli bedre i stand til å yte viktige bidrag til en bærekraftig utvikling

15.5 Iverksette umiddelbare og omfattende tiltak for å redusere ødeleggelsen av habitater, stanse tap av biologisk mangfold og innen 2020 verne truede arter og forhindre at de dør ut

15.6 Fremme en rettferdig og likelig deling av fordelene knyttet til bruk av genressurser, og fremme en formålstjenlig tilgang til slike ressurser i tråd med internasjonale avtaler

5.7 Treffe umiddelbare tiltak for å stanse krypskyting og ulovlig handel med vernede plante- og dyrearter og håndtere både tilbuds- og etterspørselssiden ved handelen med ulovlige produkter fra viltlevende dyr

15.8 Innen 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spredning av fremmede arter og for i betydelig grad å redusere fremmede arters påvirkning på land- og vannbaserte økosystemer, samt kontrollere eller utrydde prioriterte miljøfremmede arter

15.9 Innen 2020 innarbeide prinsipper om økosystemer og biologisk mangfold i nasjonale og lokale planleggings- og utviklingsprosesser, strategier for fattigdomsreduksjon samt regnskaper

15.a Skaffe til veie og oppnå en betydelig økning i finansielle ressurser fra alle kilder med sikte på bevaring og bærekraftig bruk av biologisk mangfold og økosystemer

15.b Skaffe til veie betydelige ressurser fra alle kilder og på alle nivåer for å finansiere en bærekraftig skogforvaltning, og sørge for virkemidler egnet til å fremme slik forvaltning i utviklingslandene, blant annet for bevaring og nyplanting av skog

15.c Øke den globale støtten til tiltak for å bekjempe krypskyting og ulovlig handel med vernede arter, blant annet ved å styrke lokalsamfunnenes evne til å benytte de muligheter som finnes for å opprettholde et bærekraftig livsgrunnlag

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

VERDENS UNGE KREVER EN KLIMAFREMTID

JORDEN HAR BLITT GRØNNERE

Dobbelt så mange tigre i Nepal

Mindre rydding av regnskog i Indonesia

Frivillige gjør søppelstrand til skilpaddeparadis

Svarte neshorn tilbake i Chad etter 50 år

NY FORSKNING PUNKTERER GAMMEL MYTE OM AFRIKA

Bedre gummiproduksjon skal beskytte tigrene

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene