Foto: CC-BY Philippe Guillaume

Mål 14: Liv under vann

Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Livet i havet er langt mer viktig for oss her på jorden enn de fleste tror. Blant annet kommer omtrent halvparten av luftens oksygen fra algene i havet, og fangsten av fisk, skalldyr og blekksprut gir mat på bordet for omtrent tre milliarder mennesker.

Men menneskers ofte hensynsløse eller i det minste lite gjennomtenkte bruk av havene har utsatt dem for et enormt press. Omtrent 40 prosent av verdens hav er i dag sterkt belastet av blant annet forurensning, overfiske og ødeleggelse av korallrev og levesteder for fisk og andre dyr langs kysten.

Bærekraftsmål 14 har blant annet som ambisjon at vi skal redusere forurensningen av alle verdens hav betydelig og at vi skal sette en stopper for overfiske.

 

Les mer

livet havet plastik FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 14

Selv om havene i dag er truet, er det også tegn til at landene i verden er i ferd med å gå i en mer bærekraftig retning: Størrelsen på de internasjonale beskyttede havområdene er mer enn fordoblet siden 1990. Det er langt færre oljeutslipp fra tankskip enn på 1970-tallet, til tross for at vi i dag fraktermer olje med skip. Flere land har begynt å slå ned på plastikkforurensning, som særlig skader livet i havet. Dette gjøres blant annet ved å forby bruk av plastposer, eller å gjøre de så dyre at folk bruker færre av dem. I 2016 inngikk 57 land FN-traktaten Port States Measures Agreement, som fokuserer på ulovlig fiske. Og etter flere tiårs arbeid er flere truede arter i havet blitt reddet på kanten av utryddelse. Blant annet er flere arter av hvaler og havskilpadder nå langsomt på vei tilbake til havene.

Utover dyrelivet absorberer også havene en stor del av CO2et som vi menneskene slipper ut. På den måten demper derfor havene klimaendringene. De dype, kalde verdenshavene suger også opp en stor del av energien fra den globale oppvarmingen. Men havene kan ikke fortsette med dette uten at det får konsekvenser. De varmere havene medfører kraftigere stormer, og varmere vann med større innhold av CO2 er skadelig for korallrev og skalldyr. Verden over foregår det ulike forsøk på å finne en måte å redde korallrevene men til syvende og sist vil det først for alvor hjelpe dersom vi reduserer våre CO2-utslipp betraktelig.

 

Delmål for bærekraftsmål 14: Liv under vann

14.1 Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer

14.2 Innen 2020 forvalte og verne økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå omfattende skadevirkninger, blant annet ved å styrke systemenes motstandsevne og iverksette gjenopprettende tiltak for å gjøre havene sunne og produktive

14.3 Mest mulig begrense og håndtere konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom økt vitenskapelig samarbeid på alle nivåer

14.4 Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere høsting og få slutt på overfiske, ulovlig, urapportert og uregulert fiske samt ødeleggende fiskemetoder, og iverksette vitenskapelig baserte forvaltningsplaner for at fiskebestandene snarest mulig kan gjenopprettes minst til et nivå som kan gi best mulig bærekraftig avkastning ut fra bestandenes biologiske særtrekk

14.5 Innen 2020 bevare minst ti prosent av kyst- og havområdene, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den beste vitenskapelige kunnskapen som er tilgjengelig

14.6 Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og uregulert fiske samt unngå å innføre nye tilsvarende subsidier, og samtidig erkjenne at en hensiktsmessig og effektiv særbehandling og differensiert behandling av utviklingslandene og de minst utviklede landene bør være en integrert del av Verdens handelsorganisasjons forhandlinger om fiskerisubsidier

14.7 Innen 2030 øke de økonomiske fordelene for små utviklingsøystater og de minst utviklede landene som følge av en bærekraftig bruk av marine ressurser, blant annet gjennom bærekraftig forvaltning av fiskerier, akvakultur og turistnæringen

14.a Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet og overføre marin teknologi, og samtidig ta hensyn til kriterier og retningslinjer fra Den mellomstatlige oseanografiske kommisjon for overføring av marin teknologi, med sikte på å bedre tilstanden i havet og øke det marine artsmangfoldets bidrag til utviklingen i utviklingslandene, særlig i små utviklingsøystater og de minst utviklede landene

14.b Gi fiskere som driver småskala fiske med enkle redskaper, tilgang til marine ressurser og markeder

14.c Øke bevaringen og en bærekraftige bruk av havene og havressursene ved å gjennomføre folkerettslige bestemmelser slik de er nedfelt i FNs havrettskonvensjon, som utgjør rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk av havet og havressursene, slik det også framgår av punkt 158 i FN-rapporten «The Future We Want»

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

VERDENS UNGE KREVER EN KLIMAFREMTID

Fem fantastiske nyheter fra 2018

Analyse: Kampen mot plast har begynt

Frivillige gjør søppelstrand til skilpaddeparadis

Nytt håp for berømt bevaringsverdig korallrev i Belize

Slutt på plastposer i Kenya

CC BY Giorgio Montersino En såkaldt “fodfisker”, der fisker med garn i lavvandområder.

Bærekraftig fiske langs Kenyas kyst

Iraks myrområder stiger igjen

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene