FNs verdensmål mål 10 mindre ulighed bæredygtighed

Foto: CC-BY WorldFish

Mål 10: Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land

Noen land er langt rikere enn andre land, noen mennesker er ekstremt rike, mens andre er ekstremt fattige. Økonomisk ulikhet er en politisk het potet, og ifølge politisk observasjon er det vidt forskjellige meninger om emnet.

Derfor vakte det også oppsikt da Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og det Internasjonale Valutafondet (IMF) i 2015 publiserte rapporten ”In it together”. I rapporten konkluderte de to økonomiske tungvekterne, at mindre ulikhet vil være en fordel for både fattig og rik, og at vi ikke må velge mellom økonomisk vekst og å bekjempe bekjempe ulikhet, ettersom de kan gå hånd i hånd. Faktisk konkluderer rapporten med at ulikhet hemmer den økonomiske veksten fordi mennesker som lever i fattigdom ikke kan utfolde sitt potensial og dermed heller ikke kan bidra positivt til den økonomiske veksten. Dermed er den stadig økende ulikheten i verden ikke bare et filosofisk spørsmål om hva som er rettferdig og ønskelig, det blir også et spørsmål om hva som er økonomisk fordelaktig.

 

Les mer

ulighed FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 10

Bærekraftsmål 10 tar sikte på å redusere den generelle ulikheten mellom rike og fattige land og mellom mennesker internt i hvert land. Konkret skal dette måles ved at inntektene for de fattigste 40 prosentene av hvert lands befolkning skal øke raskere enn gjennomsnittet.

Et av de konkrete delmålene er at det vil være langt billigere for innvandrere å sende penger hjem til hjemlandet. En stor del av kontantstrømmene som flyter fra de rike til de fattige delene av verden er ikke lenger bistand, men penger som arbeidstakende migranter tjener i andre land som sendes hjem til familien. Det har blitt litt billigere å overføre penger siden 2008, og alle verdens land har blitt enige om at på lengre sikt vil det koste maksimalt 3 prosent av beløpet å sende penger hjem.

Delmål for bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet

10.1 Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen

10.2 Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

10.3 Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet

10.4 Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller

10.5 Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket

10.6 Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene blir mer velfungerende, troverdige, ansvarlige og legitime
10.7 Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regelmessige og ansvarlige former, blant annet ved å gjennomføre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk

10.a Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, i samsvar med avtaler med Verdens handelsorganisasjon

10.b Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer

10.c Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under tre prosent ved pengeoverføringer fra utflyttede til hjemlandet, og avskaffe overføringsordninger der gebyrene overstiger fem prosent

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

VERDENS UNGE KREVER EN KLIMAFREMTID

Gjennomslag for hiv-forskning

5 seire for kvinner det siste året

På vei mot likestillingsseier i Tunisia

SKAL TA KNEKKEN PÅ MALARIA I AFRIKA

Fem fantastiske nyheter fra 2018

Kvinner i Nepal dyrker kosmetikk i skogen

Analyse: Verdens fattigdom fortsetter å falle

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene