Foto: CC-BY Unicef

Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle

Ambisjonen for bærekraftsmål 6, er at alle mennesker skal ha tilgang til rent drikkevann. Samtidig skal alle mennesker ha tilgang til ordentlig sanitet og hygiene, noe som blant annet innebærer gode kloakksystemer og toalettforhold.

 

Les mer

rent vand FNs verdensmål for bæredygtig udvikling mål 6

Rent vann er en av de viktigste forutsetningene for god helse, og det er derfor en god nyhet at 91 prosent av verdens befolkning nå har tilgang til en forbedret vannkilde. I 2000 var det bare 82 prosent som hadde dette. «Forbedret» betyr at du ikke lenger får vannet direkte fra innsjøer og elver der vannet ofte kan være skittent og sykdomsfremkallende, men i stedet har tilgang til en brønn, en vannpumpe eller kanskje en vannkran hjemme.

Omlag 946 millioner mennesker må fortsatt gjøre fra seg på marken eller i skogen, langs jernbanene eller kanskje på gata fordi de ikke har mulighet til å gå på toalettet. Det er ikke bare ubehagelig, men kan også spre sykdommer som tar livet av mange mennesker. Tilgang til bedre toalettforhold har imidlertid økt siden 2000, hvor 59 prosent av verdens befolkning hadde tilgang til toalettet. I dag er tallet om lag 68 prosent.

Sist men ikke minst handler mål 6 om å håndtere vannressursene i verden på en bærekraftig måte. Vi må bli bedre til å samle inn og bruke regnvann, fjerne salt fra sjøvann, behandle avløpsvann, og beskytte og gjenopprette de naturlige områdene der vannet ofte kommer fra. Ifølge FNs matorganisasjon (FAO), utgjør vann fra skog og våtmarker rundt 75 prosent av ferskvannet vi bruker i verdens byer, industri og landbruk.

Delmål for bærekraftsmål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

6.1 Innen 2030 sørge for allmenn og likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

6.2 Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på behovene til jenter og kvinner samt personer i utsatte situasjoner

6.3 Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemikalier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

6.4 Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer, og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å håndtere knapphet på vann og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

6.5 Innen 2030 gjennomføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er aktuelt

6.6 Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, herunder fjell, skoger, våtmarker, elver, vannførende bergarter og innsjøer

6.a Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtte oppbygging av kapasitet i utviklingsland når det gjelder virksomhet og programmer knyttet til vann- og sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk

6.b Støtte og styrke medvirkning fra lokalsamfunn for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Færre smittes av tropiske skrekksykdommer

India redder livet til flere nyfødte og småbarn

Globale rangeringer: Gambia, Sri Lanka og Sierra Leone har gjort store sosiale fremskritt

FOTO: Marco Verch (CC BY 2.0)

Første land i verden: Gratis bind og tamponger til alle

Nyttårsspesial: Helse

Ny dokumentar: FN og korona gir håp for framtiden

Kan en smultring redde jordkloden?

Illustration: Lauge Eilsøe-Madsen

I kjølvannet av korona-krisen: Her er tre ord du godt kan venne deg til

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene