Foto: CC-BY Jon Mannion

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Det siste bærekraftsmålet virker ved første øyekast veldig abstrakt – hva betyr egentlig «samarbeid» i praksis?

Mål 17 handler om bredt politisk, teknologisk og økonomisk samarbeid på tvers av landegrenser hvor både regjeringer, virksomheter, organisasjoner og helt vanlige mennesker tar målene til seg og arbeider sammen for å nå dem. Men grunnleggende handler det også om hvem det er som skal betale for investeringene som må til for at vi kan gjennomføre alle bærekraftsmålene.

Svaret er at alle sammen må bidra. Den rike delen av verden skal holde sitt løfte om å gi 0,7 prosent av sin bruttonasjonale inntekt årlig til å støtte utviklingen av de fattigste landene. Men utviklingslandene skal ikke være passive mottagere og avhengige av bistanden. De skal også bli langt bedre til å betale for sin egen utvikling, og stå på egne ben. Det vil si at de skal bli bedre til å samle inn skatter og avgifter, og bruke pengene på fornuftige investeringer i veier, skoler, helseklinikker og andre ting som styrker den økonomiske utviklingen og som bidrar til at flere av landenes borgere kan komme ut av fattigdommen.

Les mer

partnerskaber handling FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 17

En del av grunnlaget for at utviklingslandene skal kunne finansiere mer av sin egen utvikling er selv, er at landenes eksport til resten av verdens befolkning fordobles innen 2020. Det skal blant annet skje ved at de minst utviklede landene får tilgang til globale eksportmarkeder uten at de skal betale toll og kvoter.

På samme tid skal alle landene i verden bli bedre til å samarbeide om teknologi og forskning på tvers av landegrenser. Blant annet skal vi utveksle miljøvennlig teknologi slik at utviklingslandene allerede fra starten kan bygge opp en industri som er miljømessig bærekraftig. Målet er at utviklingslandene ikke skal gjenta mange av de feilene som allerede har blitt begått i de landene hvor industrialiseringen har medført stor utfordringer med forurensning.

En viktig forutsetning for alt dette er at vi blir bedre til å måle hvordan det går med de enkelte landene, ikke bare når det gjelder økonomisk vekst. Ved å samle inn mer data av en bedre kvalitet kan vi lettere se om innsatsen får mennesker ut av fattigdom, om nok barn får gå på skolen, og og naturområder blir forvaltet på en god og bærekraftig måte.

Delmål for bærekraftsmål 17: Samarbeid for å nå målene

Finans

17.1 Styrke mobiliseringen av nasjonale ressurser, blant annet gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evne til å kreve inn skatter og andre avgifter

17.2 Påse at de utviklede landene fullt ut gjennomfører sine offisielle bistandsforpliktelser (ODA) overfor utviklingslandene, blant annet forpliktelsen som mange av dem har påtatt seg til å gi 0,7 prosent av ODA/BNI i bistand til utviklingsland og 0,15–0,20 prosent av ODA/BNI til de minst utviklede landene; ytere av ODA oppfordres til å vurdere å gi minst 0,20 prosent av ODA/BNI i bistand til de minst utviklede landene

17.3 Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder

17.4 Bistå utviklingslandene i å oppnå langsiktige og bærekraftige gjeldsvilkår gjennom en samordnet politikk for å fremme gjeldsfinansiering, gjeldslette eller omstrukturering av gjeld, og behandle de fattigste og mest gjeldstyngede landenes utenlandsgjeld på en måte som reduserer gjeldsrelatert nød

17.5 Vedta og gjennomføre investeringsfremmende ordninger for de minst utviklede landene

Teknologi

17.6 Bedre tilgangen til og styrke samarbeidet mellom nord og sør, sør og sør og det triangulære samarbeidet regionalt og internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom bedre samordning av eksisterende ordninger, særlig på FN-nivå, og gjennom en global ordning for tilgjengeliggjøring av teknologi

17.7 Fremme utvikling, overføring, spredning og formidling av miljøvennlig teknologi til utviklingsland på gunstige vilkår, blant annet på konsesjonelle og preferensielle vilkår, etter gjensidige avtaler

17.8 Fullt ut igangsette teknologibanken og ordningen for kapasitetsoppbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon for de minst utviklede landene innen 2017, og øke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi
Kapasitetsbygging

17.9 Øke den internasjonale støtten til gjennomføring av en effektiv og målrettet kapasitetsoppbygging i utviklingsland og dermed støtte nasjonale planer for gjennomføring av alle bærekraftsmålene, blant annet gjennom samarbeid mellom nord og sør, sør og sør og triangulært

Handel

17.10 Fremme et allment, regelbasert, åpent, ikke-diskriminerende og likeverdig multilateralt handelssystem underlagt Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sluttføre forhandlingene under organisasjonens Doha-runde

17.11 Betydelig øke utviklingslandenes eksport, særlig med sikte på å doble de minst utviklede landenes andel av verdens eksport innen 2020

17.12 I praksis gi alle de minst utviklede landene betimelig og varig avgifts- og kvotefri markedsadgang, i samsvar med beslutninger i Verdens handelsorganisasjon, blant annet ved å sikre at det anvendes klare og enkle preferanseopprinnelsesregler på importvarer fra de minst utviklede landene, og bidra til å lette markedsadgangen

Systemiske spørsmål

Politisk og institusjonell samstemthet

17.13 Styrke stabiliteten i verdens makroøkonomi, blant annet gjennom politisk samordning og samstemthet

17.14 Oppnå en mer samstemt politikk for bærekraftig utvikling

17.15 Respektere hvert lands politiske handlingsrom og lederskap med hensyn til å etablere og gjennomføre egen politikk for fattigdomsbekjempelse og bærekraftig utvikling

Partnerskap mellom flere interessenter

17.16 Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling, som følges opp av partnerskap mellom flere interessenter med sikte på å mobilisere og dele kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser for å bidra til at alle land, særlig utviklingslandene, når bærekraftsmålene

17.17 Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier

Data, overvåkning og ansvarlighet

17.18 Innen 2020 øke støtten til kapasitetsoppbygging i utviklingsland, også i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, for i betydelig grad å bedre tilgangen på pålitelige og aktuelle data av høy kvalitet fordelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrasjonsstatus, funksjonsevne, geografisk plassering og andre kjennetegn som er relevante i nasjonal sammenheng

17.19 Innen 2030 bygge videre på eksisterende initiativer for å utarbeide metoder for å måle den framgangen som gjøres i retning av bærekraftig utvikling, og som utfyller bruttonasjonalproduktet, samt støtte utviklingslandenes kapasitetsoppbygging på statistikkområdet

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Myggprosjekt har nesten stanset denguefeber i Colombia

Ny historiske avtale skal beskytte verdenshavene

Tsunami-demninger, levende CO2-lagre og fiskebarnehager: – Vi har erkjent verdien av mangroveskogen

Ny lov skal beskytte skogene

25 år senere: Liten tropeøy har gjenskapt tapt naturperle

Gratis COVID-19-vaksiner til lav- og mellominntektsland

Analyse: FN vil avskaffe statløshet, og nå har trekvart million mennesker fått papirer på deres eksistens

Nære trist sabeltigerskjebne, men spansk gaupe er nå reddet

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene