FNs verdensmål mål 1 Afskaf Fattigdom bæredygtighed

Foto: CCBY Asian Development Bank

Mål 1: Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden

Det første av FNs bærekraftsmål handler om å avskaffe fattigdom i verden innen 2030. Det handler særlig om å sørge for bedre muligheter for mennesker i de fattigste landene i verden. Verdensbanken definerer «ekstrem fattigdom» som en personlig inntekt under 1,90 dollar å leve for hver dag – dette tilsvarer omtrent 15 kroner. Det er en stor utfordring, men vi har allerede kommet et stykke på vei.

I 1990 var det omtrent 1.580 millioner ekstremt fattige mennesker i verden, men i dag er antallet falt til 767 millioner. Fallet har skjedd samtidig med at verdens befolkning har steget. Det betyr at andelen ekstremt fattige har falt fra ca 35 prosent i 1990 til litt under 11 prosent i dag, ifølge Verdensbankens nyeste tall fra 2013. Dette tilsvarer at hver tredje person på jorden var ekstremt fattig i 1990, og at det i dag er omtrent hver tiende person.

Les mer

Afskaf Fattigdom FNs verdensmål for bæredygtig udviklign mål 1

Foto: CC-BY M M

Men det er ikke nok å bare få en slutt på den mest ekstreme formen for fattigdom. Et liv med to eller tre dollar å leve for hver dag er fremdeles ikke nok til å kjøpe tilstrekkelig næringsrik mat, sende barna på skolen, eller til å dekke andre helt grunnleggende behov. Derfor er også endel av bærekraftsmål 1 at andelen mennesker som lever under hvert enkelt lands fattigdomsgrense (som ofte er høyere) skal halveres.

Å redusere fattigdommen krever både bæreraftig økonomisk vekst og en mer rettferdig fordeling av ressursene. De fattige skal ha grunnleggende rettigheter og tilgang til utdanning og teknologi, slik at de kan skape et bedre liv for seg selv og sine etterfølgere. Og alt dette må skje på en bærekraftig måte – det vil si å bruke jordens ressurser på en måte som ikke ødelegger mulighetene til fremtidige generasjoner.

Delmål for bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom

1.1 Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom, for tiden målt til under 1,25 dollar om dagen å leve for

1.2 Innen 2030 og i samsvar med nasjonale definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom

1.3 Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger, herunder minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare

1.4 Innen 2030 sikre at alle kvinner og menn, særlig fattige og sårbare personer, har lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til grunnleggende tjenester, eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, arv, naturressurser, egnet teknologi og finansielle tjenester, herunder mikrofinansiering

1.5 Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og sårbare overfor klimarelaterte ekstreme hendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer

1.a Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra mange ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare virkemidler til å gjennomføre programmer og politikk med sikte på å utrydde alle former for fattigdom

1.b Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å framskynde investeringer i fattigdomsbekjempende tiltak

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Hver dag i 10 år har 90 000 nye mennesker fått tilgang til strøm i India

Nå har tre av fire voksne på jorden en bankkonto

«Verdens beste» åpenhetslov vedtatt

FOTO: Marco Verch (CC BY 2.0)

Første land i verden: Gratis bind og tamponger til alle

Indisk delstat forbyr eldgammelt slavesystem

Boikott av bomull og nye lover bekjemper moderne slaveri

Massive fremskritt på få tiår

Analyse: Ørkenland planter en mur av grønne muligheter

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene