Mål 2: Utrydde sult

Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk

Bærekraftsmål nummer to handler om å utrydde sult i verden. Det omfatter å utrydde tilfeller av akutt hungersnød hvor tusenvis av mennesker i et område risikerer å sulte ihjel. Igrundlæggende om at stoppe sulten i verden. I tillegg omfatter det den mer skjulte sulten hvor mennesker overlever rett over sultegrensen, men hvor de ikke har tilstrekkelig mat til å leve et aktivt liv.

Siden 2000 er andelen av verdens befolkning som ikke får nok mat falt fra 15 prosent til 11 prosent. Det er et stort fremskritt, men det betyr samtidig at det fremdeles er ca 795 millioner mennesker som hver kveld går sulten til sengs.

De store sultkatastrofer er mer tydelige i mediene, men skyldes ofte forbigående hendelser som krig eller tørke. De siste årene har vi sett flere eksempler på at det internasjonale samfunnet har vært med på å forhindre sultkatastrofer ved hjelp av nødhjelp i en kortere periode frem til lokalbefolkningene kan dyrke sin egen mat igjen.

Les mer

Verdensmål for bæredygtig udvikling stop sult mål 2

Foto: CC-BY United Nation

Den konstante underernæring i mange lande er mindre synlig på tv, men er i høj grad ødelæggende for landenes muligheder for at stå på egne ben, fordi sulten forhindrer økonomisk vækst, og fordi børn der vokser op uden tilstrækkelig næringsrig mad ikke udvikler deres kroppe og hjerner normalt. Derfor risikerer sulten at blive selvforstærkende, når hver ny generation ikke kan udvikle deres potentiale for selv at arbejde sig ud af den fattigdom, der er årsag til sulten. Men omvendt kan den positive udvikling også blive selvforstærkende, når flere får mere og bedre mad, så de kan skabe en bedre fremtid for sig selv og familien.

Derfor handler Verdensmål 2 både om, at alle skal have nok mad at spise, og at det ikke kun handle rom kalorier, men at maden også skal være sund og næringsrig nok til, at alle kan leve et ordentligt liv.

Det skal blandt andet ske ved at sikre, at små landbrugere og fiskere kan forbedre deres produktivitet, både ved at bruge jorden og vandet bedre og mere bæredygtigt, og ved, at de små fødevareproducenter får bedre rettigheder til jord og banklån, samt mere lige adgang til at sælge deres varer på markedet. Her har de rige lande også en vigtig rolle. Blandt andet skal alle former for statsstøtte til eksport af landbrugsvarer stoppes, og der skal være adgang til aktuel markedsinformation om størrelsen af fødevarelagre, så vi kan begrænse vilde udsving i fødevarepriserne, der i perioder kan gøre basisfødevarer for dyre for verdens fattigste. Samtidig skal vi halvere madspild, hvilket er en del af Verdensmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion.

Delmål for bærekraftsmål 2: Utrydde sult

2.1 Innen 2030 utrydde sult og sikre alle mennesker, særlig fattige og personer i utsatte situasjoner, blant andre spedbarn, tilgang til trygg, ernæringsmessig fullgod og tilstrekkelig mat hele året

2.2 Innen 2030 utrydde alle former for feilernæring, og innen 2025 nå de internasjonalt avtalte målene som gjelder veksthemming og avmagring hos barn under fem år, samt ivareta ernæringsbehovene til unge jenter, gravide, ammende mødre og eldre personer

2.3 Innen 2030 doble produktiviteten og inntektene til småskalaprodusenter i landbruket, særlig kvinner, urfolk, drivere av familiebruk, husdyrnomader og fiskere, blant annet gjennom sikker og lik tilgang til jord, andre produksjonsressurser og innsatsmidler, kunnskap, finansielle tjenester, markeder og muligheter for verdiøkning samt sysselsetting utenfor landbruket

2.4 Innen 2030 sikre at det finnes bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste landbruksmetoder som gir økt produktivitet og produksjon, bidrar til å opprettholde økosystemene, styrker evnen til tilpasning til klimaendringer, ekstremvær, tørke, oversvømmelser og andre katastrofer, og som gradvis fører til bedre jordkvalitet

2.5 Innen 2020 opprettholde det genetiske mangfoldet av frø, kulturplanter og husdyr samt beslektede ville arter, blant annet gjennom veldrevne og rikholdige frø- og plantelagre nasjonalt, regionalt og internasjonalt, og fremme tilgang til og en rettferdig og likelig fordeling av de goder som følger av bruk av genressurser og tilhørende tradisjonell kunnskap, i tråd med internasjonal enighet

2.a Øke investeringene, blant annet gjennom bedre internasjonalt samarbeid, i infrastruktur på landsbygda, forskning og veiledningstjenester innenfor landbruket, teknologiutvikling og opprettelse av genbanker for planter og husdyr, med sikte på å forbedre produksjonskapasiteten i landbruket i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene

2.b Korrigere og hindre handelsbegrensninger og -vridninger på verdens landbruksmarkeder, blant annet gjennom en parallell avvikling av alle former for eksportsubsidier på landbruksvarer og alle eksporttiltak med tilsvarende virkning, i samsvar med mandatet for Doha-runden

2.c Vedta tiltak for å sikre at markedene for matvarer og deres biprodukter virker etter sin hensikt, og legge til rette for rask tilgang til markedsinformasjon, blant annet om matreserver, for å bidra til å begrense ekstreme svingninger i matvareprisene

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

DELTIDSVEGETARIANERE STARTER MATREVOLUSJON

Sopphytte styrker hiv-smittede

Afrika bygger grønn mur

Iraks myrområder stiger igjen