Mål 5

Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Det femte målet handler om å oppnå likestilling mellom kjønnene og styrke kvinners og jenters rettigheter og muligheter.

Sakte, men sikkert går det fremover i arbeidet mot en mer likestilt verden. Innen 2030 skal jenter og kvinner ha samme muligheter som menn og all kjønnsbasert vold skal stanse innen 2030. Det er store ord og utviklingen går sakte, det er gjort fremskritt i kampen mot kjønnslemlestelse, barneekteskap og det er flere jenter som går på skolen. Verden er altså et bedre sted for jenter og kvinner enn tidligere, ifølge FNs indikatorer.

Men verden står fremdeles over utfordringer for å få slutt på alle former for diskriminering av halvparten av verdens befolkning. 

Kvinner og jenter må ha like økonomiske rettigheter, like rettigheter til å inneha lederstillinger og må ha muligheten til å eie jord. Land må vedta lover og politikk som beskytter mot kjønnsbasert vold og ikke minst sikrer kvinners rettigheter.