12. april 2024

Laos tar store skritt for sikre fødsler

Det sørasiatiske landet Laos har gjort en stor innsats for å utdanne flere jordmødre. Det betyr at andelen av mødre som dør under fødsler har rast.

Det har blitt veldig mye sikrere å få barn i Laos.

Gjennom de siste tiårene har andelen mødre som dør under svangerskapet eller under fødselen, rast ned.

Bare mellom 2000 og 2020 falt andelen med nesten 80 prosent. Det er ett av de raskeste fremskrittene i verden, viser tall fra FN. 

Ved årtusenskiftet døde det 579 kvinner for hver 100.000 fødsler i Laos. 20 år senere har det falt til 125 dødsfall. 

Hver eneste mors liv er viktig. Det livreddende fremskrittet skyldes flere års engasjement og investeringer fra regjeringen og partnere, uttalte Ying-Ru Lo, som er lege og Verdens helseorganisasjon sin representant i Laos, da FN-tallene ble offentliggjort. Fremskrittet skyldes bedre helsehjelp, høyere utdannet helsepersonell og flere mødre som får hjelp av helsevesenet, fortsatte Ying-Ru Lo. 

Det er et imponerende fremskritt, fordi Laos har hatt mye motgang når det har kommet til mors helse. Det er det nest fattigste landet i Sør-Asia, og det er relativt tynt befolket – til sammenligning er befolkningstettheten omkring 10 ganger større i nabolandet Vietnam. Det betyr at helsepersonell skal dekke store geografiske områder, hvor en enkelt jordmor kan ha ansvar for gravide i mer enn en håndfull små landsbyer på én gang. 

Samtidig har det også vært en utfordring bare å skaffe nok jordmødre. Før 1960 eksisterte det nesten ingen utdanning for hverken sykepleie eller jordmorutdanning i landet, og fra 1980-tallet til midten av 2000-tallet ble jordmorutdanningen nedlagt og deler av den ble i stedet lagt inn under den generelle sykepleierutdanningen. Det betød at det manglet en masse spesialisert kunnskap. I 2007 var det kun 100 jordmødre i landet, som da hadde seks millioner innbyggere. 

Betydelig flere jordmødre 

Men så begynte regjeringen i Laos å jobbe for å styrke innsatsen for å sikre fødsler. Dødstallene var for høye, også sammenlignet med nabolandene, så i samarbeid med FNs befolkningsfond UNFPA og Verdens helseorganisasjon ble jordmorutdanningen startet opp igjen i 2009. I 2012 ble tilgangen til helsesystemet gjort gratis for gravide, så mange flere fattige kunne få hjelp til fødsler. Det har også vært fokus på å skaffe helsepersonell generelt og jordmødre spesifikt til befolkningen utenfor de store byene. 

Det er den innsatsen som har ført til store fremskritt. I 2020 var det omkring 1700 jordmødre i landet, viser tall fra UNFPA. Og det redder mange liv. 

Den største årsaken til fallet i mødredødeligheten er at det har blitt flere jordmødre, særlig ute i landet tett på folk, skriver Randima Jayasinghe, som er kommunikasjonsmedarbeider for UNFPA i Sør-Asia, i et mailsvar til Verdens Bedste Nyheder. Samtidig har helsedepartementet investert i flere operasjonsstuer rundt i de forskjellige distriktene, så det har blitt bedre muligheter til å gjennomføre f.eks. keisersnitt under kompliserte fødsler, fortsetter hun. 

Hun skriver også at levestandarden generelt har steget og at infrastrukturen i landet har blitt forbedret, så det er lettere for gravide å komme seg til sykehuset. 

Bedre veier fører til at markant flere fødsler skjer sammen med utdannet helsepersonell som jordmødre, sykepleiere og leger. I 2000 ble kun hver sjette fødsel i landet bistått av helsepersonell. I 2023 var det fire av fem fødsler, skriver Randima Jayasinghe. 

Og det betyr altså at mødredødeligheten har rast. 

Det er ikke kun i Laos det skjer fremskritt for å sikre svangerskap og fødsler. På verdensplan har mødredødeligheten falt med omkring en tredjedel i samme periode som Laos senket den med nesten 80 prosent. 

Skal ha minoriteter med 

På tross av store fremskritt er det fremdeles lang vei å gå for landet. Hvis Laos skal nå målet sitt for mødrehelsen i 2030, skal andelen dødsfall nesten halveres igjen. 

Det er særlig blant landets minoriteter at det må legges inn ekstra innsats, skriver Randima Jayasinghe. Det er mer enn 50 forskjellige minoriteter i landet, og det er store ulikheter i mulighetene deres for å få hjelp av jordmødre og helsevesenet generelt. 

Eksempelvis skjer nesten tre av fire fødsler blant Hmong-kvinner hjemme, og uten hjelp fra utdannet helsepersonell. Men for hele befolkningen i Laos er tallet omkring hver femte i gjennomsnitt. 

De forskjellige minoritetene har ikke bare forskjellige språk, men har også forskjellig praksis og trossystemer rundt sykdom, død og sorg og det kan ha betydning for helsen og hvordan de møter helsesystemet, skriver Randima Jayasinghe. 

Vi har derfor bruk for at alle grupper kan få tilgang til helsevesenet. Det betyr at vi skal ha flere jordmødre med minoritetsbakgrunn, som kan snakke det samme språket som deres pasienter og forstå deres spesifikke behov og skikker, skriver hun. Vi skal jobbe målrettet for å skape tillit til helsevesenet for kvinnene.