29. september 2016

Ungdom bidrar til fredsbygging

I en verden stadig rammet av konflikter, har det internasjonale samfunnet nå anerkjent ungdoms betydning for fred.

Aldri før har verden hatt en så ung befolkning som i dag. Statsminister Erna Solberg sa i sin tale til FNs generalforsamling i fjor at verdens land må gå sammen for å unngå en «tapt generasjon».

Unge i fredsarbeid

Samme år vedtok FN resolusjon 2250 om «ungdom, fred og sikkerhet», som vektlegger ungdoms unike rolle i fredsskapende arbeid. De unge var selv en viktig pådriver i prosessen – representert ved blant annet det globale nettverket United Network of Young Peacebuilders. De la vekt på at inkludering av ungdom i fredsprosesser kan forhindre utenforskap og radikalisering, og derfor er viktig i konfliktforebygging.

Utsatt ungdom

Ifølge FN bor over 600 millioner unge mennesker i land herjet av konflikt, og disse møter utfordringer som arbeidsledighet og politisk ekskludering. Rekruttering til voldelige ekstremistiske grupper har bidratt til at ungdom kan bli sett på som en trussel for global sikkerhet. En fersk rapport fra Inter-Agency Network on Youth Development viser imidlertid at unge ikke er mer voldelige enn resten av befolkningen.

Flere land viser vei

Selv om resolusjonen forplikter medlemsstatene på inkludering, vil den ikke lykkes uten nasjonalt eierskap. I flere land er avtalen allerede implementert i arbeidet. Nepal og Jemen har vektlagt ungdomsdeltagelse i utarbeidelsen av sine nasjonale handlingsplaner for fredsbygging. I Libya jobber organisasjoner på grasrotnivå for å spre informasjon og oppfordre ungdom til en aktiv rolle i eget samfunn.