Mål 14

Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Bærekraftsmål 14 handler om å beskytte og forbedre livet i verdens hav. Dette skal skje gjennom å blant annet forurense havene i mye mindre grad og ha en bærekraftig forvaltning av havets ressurser.

Livet i havet er kanskje viktigere for oss på jorden, enn de fleste av oss tenker over. Blant annet kommer omtrent halvparten av luftens oksygen fra algene i havet, og fangst av fisk, skalldyr og blekkspruter gir mat på bordet til omkring tre milliarder mennesker. Til tross for hvor viktig havet er for vår overlevelse, står vi overfor store utfordringer med å ivareta havets viktige funksjoner. 

Cirka 40 prosent av havene i verden er i dag belastet av overfiske, forurensing og ødeleggelse av rev og andre levesteder for fisk og andre dyr langs kystene. Milliarder av mennesker og dyrearter er avhengig av havet og derfor må vi beskytte havene i større grad. 

Dette kan vi gjøre blant annet gjennom internasjonale avtaler, som da verdens land ble enige om en ny global havavtale i 2023. Denne har som formål å beskytte havområder som ikke tilhører land – slik at fiske og annen aktivitet forvaltes på en bærekraftig måte. I 2016 ble 57 land enige om å forby piratfiske, flere hvalarter og skilpaddearter har blitt reddet fra å dø ut og flere land beskytter nå havområdene og kystområdene deres.