20. mars 2024

Indias enorme jernbane blir elektrisk i en rasende fart

Flere og flere elektriske tog kjører gjennom det enorme landet, mens dieseltogene blir skrotet. Samtidig begynner utbyggingen av spesielt solenergi å ta fart og strømmen blir sakte, men sikkert grønnere.

Det er fra Mumbais store togstasjon, at landets første elektriske tog kjørte ut for 99 år siden. ANIRUDH / Unsplash

Det er fra Mumbais store togstasjon, at landets første elektriske tog kjørte ut for 99 år siden. ANIRUDH / Unsplash

Denne måneden er det 99 år siden det første elektriske toget kjørte ut i India. Det ble dannet strøm på den korte turen fra Mumbais store Victoria Terminus – stasjon til forstaden Kurla, rundt 16 kilometer nordøst for den enorme byen.

Det var en ny måte å kjøre tog på. Ikke bare i India, men i hele Asia hvor kullfyrte damplokomotiver hersket. 

Nå er ikke ruten Mumbai-Kurla lenger veldig spesiell, fordi India elektrifiserer sitt enorme jernbanenett i en rasende fart. De siste tallene fra nyttår er på 61.508 kilometer elektriske jernbanespor, eller 94 prosent av det nasjonale jernbanenettet. Knapt halvparten har blitt elektrifisert bare i løpet av de siste årene. Det betyr at omstillingen til elektriske jernbaner går raskere enn noen andre steder. 

Og skinner på strøm sparte mer enn en milliard liter diesel i 2022, hvor de siste tallene er fra – i forhold til bare fem år tidligere. 

Det er bra for den indiske økonomien, det er godt for folkehelsen på grunn av mindre luftforurensing og det er godt for klimaet. 

Slå på strømmen

Klimapotensialet av Indias mange tusen kilometer elektriske jernbane avhenger spesielt av hvor mye strøm som kommer fra solceller og vindmøller, og hvor mye som kommer fra fossile kilder. 

Jo grønnere strøm, desto grønnere jernbane. 

Det er en lang vei igjen. I India kommer nesten tre fjerdedeler av strømmen fra kullkraft, det mest klimaskadelige brenselet. Sol -, vind -, vann-, bio- og atomenergi står for knapt en fjerdedel. 

Men India beveger seg fremover i omstillingen av strømproduksjonen, sier Neshwin Rodrigues over en forbindelse fra New Dehli til Verdens Bedste Nyheder. Han er analytiker hos den anerkjente, internasjonale energi-rådgivende organisasjonen Ember og spesialist i omstillingen av den indiske strømsektoren. 

Det går spesielt bra med solenergi og det skjer betydelig utbygging av ikke-fossil energi, sier han. 

På bare seks år har andelen av Indias solenergi blitt sjudoblet – fra én til syv prosent av strømproduksjonen.

Men India skal gjøre mye mer, sier Neshwin Rodrigues.

Elektrifiseringen er en av de viktigste klimaløsningene som finnes ifølge det internasjonale Energiagentur IEA. Ikke bare når det dreier seg om tog, men også alt annet: Hver gang man skifter fra bensinbiler til elbiler, oljefyr til varmepumper, gasskomfyrer til induksjon eller går fra diesellokomotiver til elektriske versjoner, er det et klimafremskritt. «Elektrifiser alt» lyder klimakampropet. 

For det første, fordi forbrenningsmotorer helt grunnleggende ikke er spesielt effektive. Det meste av energi slippes ut i luften som spillvarme. Elmotorer har ikke samme problem: Et elektrisk lokomotiv er to-tre ganger så effektivt som et tog som kjører på diesel. 

Det betyr at selv om den indiske strømmen sakte går fra sort til grønn, så er elektriske tog allerede en klimaløsning. Potensialet blir også bare større, jo mer sol-, vind- og vannkraft, India bygger.

Diesellokomotivene blir skrotet

Indias jernbanenett er verdens tredje lengste, og selv om passasjertallene ikke har kommet seg etter koronapandemien, er jernbanen en fullstendig sentral infrastruktur i et kjempestort land med en relativt fattig befolkning. Jernbanen blir ofte kalt livlinen, som binder Indias mange forskjellige stater og regioner sammen. Hver dag frakter det nasjonale jernbaneselskapet 23 millioner passasjerer og fire millioner tonn gods.

Det er altså et kjempemaskineri, som nå er i gang med å bli mer klimavennlig.

I absolutte tall har Kina flere kilometer elektriske jernbanespor enn India, men andelen av det samlede jernbanenettet er lavere – og i noen små land som Lichtenstein og Sveits er en høyere andel av jernbanenettet elektrisk, men med langt færre kilometer bane. Av de store jernbanesystemene ligger India helt i front.

Verdens største solcellepark ligger i Thar-ørkenen i India, hvor den brer seg over 40 kvadratkilometer. Kapasiteten er omkring fem og en halv gang så stor som Danmarks enorme havvindmøllepark Horns Rev 3.

Indias jernbanesystem er enormt og binder landet sammen fra øst til vest og nord til sør. Hver dag transporterer det 2 millioner mennesker, som tilsvarer en brøkdel av Australias befolkning. JK / Unsplash

Selv om selve jernbanestrekningene i høy grad har blitt elektriske, er det fremdeles 4.747 diesellokomotiver som kjører – det er for dyrt å skifte ut alle dieseltogene på en og samme gang. Men de blir løpende skiftet ut og bare de siste årene er det omkring 1.300 færre tog som kjører på diesel, og nesten 2200 flere elektriske lokomotiver. I alt kjører to tredjedeler av lokomotivene på strøm.

Det betyr også at brennstofforbruket er nesten halvert på bare fem år mellom 2017 og 2022. Det sparte 1,3 milliarder liter diesel i 2022 og siden har mer av jernbanen gått på strøm. 

Det er selvfølgelig bra for klimaet. Men det er også bra for den indiske økonomien, fordi oljen som omdannes til diesel skal importeres mens strøm blir laget i landet. 

Vanskelig balanse

Og det er nettopp strømproduksjonen som er det store spørsmålet når det gjelder klimaet. India var i fjor høst med på å få på plass den globale avtalen fra COP28, som blant annet sier at verden skal tredoble den fornybare energikapasiteten innen 2030. Det vil være det aller viktigste tiltaket, hvis vi skal nå målet fra Parisavtalen. 

På hjemmefronten er det som sagt kull som dominerer bildet. Kull finnes i enorme mengder på det indiske subkontinentet. Det er billig og når det graves opp skaper det en masse lokale arbeidsplasser, forklarer Neshwin Rodrigues. 

Alt dette er viktig i landet med verdens største befolkning. Indias sult på elektrisitet stiger voldsomt, sier han. Selv om det både blir bygget atomkraftverk, vindmøller, vannkraft og spesielt solceller, så er det ikke nok til å mette det voksende forbruket. Derfor blir det altså stadig bygget kullkraftverk. 

India har allerede mer kullkraftverk i planleggingsfasen, enn den nasjonale elektrisitetsplanen har satt som mål for 2032, forklarer Neshwin Rodrigues. Og selv om en del av de planlagte kraftverkene har blitt avlyst og altså ikke blitt bygget, vil kullkraften stige likevel, fortsetter Rodrigues.

For India handler det nå spesielt om å skaffe nok strøm til sin voksende befolkning og raske økonomiske vekst.

Solcellene kommer

Utfordringen blir altså å bygge nok vindmøller, vannkraftverk og solceller, så de på sikt kan dekke sulten etter energi hos den 1,4 milliarder store befolkningen. 

Nye tall viser at energiselskap har lagt inn bud i løpet av 2023 for å bygge rekordmye grønn strøm. Regjeringen har også laget en konkret plan for store budrunder de neste fem årene, hvor virksomheter kan by på for å bygge fornybar energi. Neshwin Rodrigues forklarer at det sender viktige signaler til industrien, som nå kan planlegge bedre i fremtiden.

Samtidig er solenergi faktisk billigere å bygge og drive enn kullkraftverk. Men hvis man tar batterier med i prisen, så vinner kull på pris. Derfor kommer kull til å fungere som back-up for solceller, inntil prisen på batterier faller enda mer. 

Men utbyggingen av solenergi i India går nå så raskt at Neshwin Rodrigues snakker om at teknologien er i en “raskt økende vekst fase” i det indiske energilandskapet, så veksten vil fortsette å stige og stige. Han og hans kolleger regner med at solcellene, sammen med litt vindkraft vil stå for det meste av utbyggingen av strømproduksjonen de neste tiårene. Det vil bety at andelen grønn energi i India vil bli fordoblet i 2032. 

Men det krever spesielt flere investeringer og utbygginger av kraftnettet, så strømmen kan sendes dit hvor det er bruk for den. 

Det er noen store usikkerheter som skal falle på plass. Men hvis de gjør det, så kommer vi til å se en enda raskere utbygging av solenergi, sier Neswin Rodrigues.

De neste to-tre år kommer til å være veldig viktige for om India når sine ambisiøse klimaplaner for de neste ti årene. 

Fun fact: India hadde stadig 39 damplokomotiver kjørende i 2022, hvor de seneste tallene er fra.

Prisen på store batterier, som kan lagre for eksempel solecellestrøm til kraftnettet, er allerede gått ned de seneste tiåret, og store batteriparker er virkelig begynt å skyte opp fra øst til vest. Det blir et viktig verktøy for å støtte en enda større utbygging av fornybar energi. Det kan du lese en artikkel om her:

Nå kommer det mange batterier. De blir en del av limet i den grønne omstillingen.