FNs verdensmål mål 13 klimaindsats klima bæredygtighed

Foto: CC-BY Stuart Rankin

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem

Bærekraftsmål 13 går ut på at vi både skal bremse klimaendringene og samtidig styrke vår motstandskraft mot de forandringene som ikke lenger kan unngås. Blant annet ved å bygge bedre kloakker, slik at vi unngår oversvømmelse ved kraftig regnvær. Samtidig skal vi hjelpe utviklingsland med å redusere sine utslipp av CO2 på samme tid som de opprettholder den økonomiske veksten som skal til dersom vi skal nå målet om å få alle mennesker ut av ekstrem fattigdom.

Klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015 (også kalt Parisavtalen), ble av mange eksperter kalt et viktig steg i riktig retning, men avtalen alene er ikke nok til å løse problemet. Vi må slippe ut langt mindre drivhusgasser enn avtalen legger opp til dersom vi skal unngå de mest katastrofale konsekvensene av global oppvarming. Derfor er det meningen at avtalen skal styrkes fortløpende, slik at vi totalt sett slipper ut mindre og mindre CO2 i verden. Det kommer til å kreve en raskere omstilling av den globale økonomien enn vi noensinne har sett tidligere, noe som er en kjempeutfordring.

 

Les mer

klimaindsats klima FNs verdensmål for bæredygtig udvikling SDG mål 13

Til gjengjeld er det mange positive signaler på at omstillingen er i full gang.

Kina ble tidligere sett på som det store problemet i klimaforhandlingene fordi man trodde at de aldri ville gi slipp på sine mange kullkraftverk. Men i dag investerer kineserne fornybar energi raskere enn noe annet sted på jorden. Nylig har kineserne erklært at de vil forsvare Parisavtalen som den amerikanske regjeringen ledet av Donad Trump ønsker å trekke seg ut av. Og dersom man ser på hva amerikanerne mener, er det kun 28 prosent av Trumps egne velgere som ønsker at USA skal trekke seg fra Parisavtalen.

En del av forklaringen på kinesernes grønne omstilling er at prisen på solceller har falt med 80 prosent siden 2008. Med andre ord sikter kineserne seg inn mot den energien som gir best avkastning. Dette gjelder spesielt dersom man legger til i regnestykket de mange kinesiske byene som holder på å bli kvalt av luftforurensning fra kullkraftverk og trafikk. En rekke andre land er også godt i gang med omstillingen, fordi prisen på solenergi nå ofte kan konkurrere på lik linje med kull og olje.

Samtidig er vindenergi også blitt mainstream. På bare et år har Storbritannias kullforbruk sunket med 52 prosent. Tre kullkraftverk har blitt stengt og den gamle industrinasjonen har nå mer vindkraft enn kullkraft.

 

Delmål for bærekraftsmål 13: Stoppe klimaendringene

13.1 Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land

13.2 Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå

13.3 Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette

13.a Gjennomføre forpliktelsene som de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendring, har påtatt seg for å nå målet om i fellesskap og innen 2020 å skaffe 100 milliarder dollar per år fra alle kilder for å møte utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut å operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital

13.b Fremme ordninger for å styrke evnen til effektiv planlegging og forvaltning knyttet til klimaendringer i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, blant annet med vekt på kvinner og ungdom samt lokale og marginaliserte samfunn

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.

 

Dette er Norads oversettelse av målene fra engelsk til norsk. Se den opprinnelige engelske avtaleteksten som ble vedtatt av FN her: GlobalGoals.org

Relaterede nyheder

Snøleoparden er sårbar, men i Bhutan trives de sjeldne kattedyrene

EU trosser teknologigigantenes triksing: Snart har du rett til å bytte ut dårlige batterier

Krig, kriser og korona har gitt bærekraftsmålene kraftig motvind. Men verdens største plan er langt fra avlyst

Stor økning i solcellebruk i Sør-Afrika

Historisk avstemning i Ecuador: Oljen skal bli i bakken

En grønn fremtid for offentlig transport i Kenya: oppstartsbedrifter satser på elektriske busser

Costa Rica leder an i kampen mot klimaendringer med ambisiøs avkarboniseringsplan

Verdens land med historisk enighet om “tap og skade”-fond for klimaødeleggelser i utviklingsland

Utrydde fattigdom

Utrydde sult

God helse

God utdanning

Likestilling mellom kjønnene

Rent vann og gode sanitære forhold

Ren energi for alle

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Innovasjon og infrastruktur

Mindre ulikhet

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Stoppe klimaendringene

Liv under vann

Liv på land

Fred og rettferdighet

Samarbeid for å nå målene